Literary Superstar

By Mai Meng Wu Di Xiao Xiao Bao

Chapter 10, one million black powder