Literary Superstar

By Mai Meng Wu Di Xiao Xiao Bao

Chapter 4, "village teacher"